19 December 2014

Vlaams Vredesinstituut, Brussel
Sectieproef voor de aanwerving van een contractueel onderzoeker 'Vredesopbouw in buitenlands beleid' (M/V)
Uiterste inschrijvingsdatum: 19 januari 2015

Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement en organiseert binnenkort een selectieproef voor de aanwerving van een onderzoeker “vredesopbouw in buitenlands beleid” (m/v). Het betreft een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met contractuele aanstelling voor 6 maanden; aanvang tewerkstelling op zeer korte termijn.

Plaats van de functie binnen de organisatie
Het Vredesinstituut bestaat uit een Raad van Bestuur, een Wetenschappelijke Raad en een Wetenschappelijk Secretariaat. In de Raad van Bestuur is het brede maatschappelijk middenveld van Vlaanderen vertegenwoordigd en de internationaal samengestelde Wetenschappelijke Raad begeleidt de onderzoeksactiviteiten van het Wetenschappelijk Secretariaat. De onderzoeker “vredesopbouw in buitenlands beleid” maakt deel uit van het Wetenschappelijk Secretariaat en ressorteert onder de directeur.

Deelnemingsvoorwaarden
Op de uiterste inschrijvingsdatum moet u in het bezit zijn van een door een universiteit uitgereikt academisch diploma van de tweede cyclus in rechten, letteren & wijsbegeerte, sociale wetenschappen of politieke wetenschappen.

In het buitenland behaalde diploma’s die krachtens verdragen of internationale overeenkomsten of krachtens wet of decreet als gelijkwaardig worden erkend met één der voornoemde diploma’s of getuigschriften, alsmede diploma’s of getuigschriften erkend overeenkomstig de bij de koninklijke besluiten van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van diploma’s in aanmerking worden genomen, worden eveneens aanvaard. Afgestudeerden van een buitenlandse universiteit of hogeschool vragen wij een attest van gelijkwaardigheid mee te sturen.

Voor deze functie wordt 5 jaar relevante professionele ervaring in het uitvoeren of superviseren van vredesonderzoek gevraagd. Deze ervaring wordt gehonoreerd middels het toekennen van 5 jaar geldelijke anciënniteit.

U dient minstens 2 relevante publicaties voor te leggen.

Functie-inhoud
Op initiatief van het Departement internationaal Vlaanderen en in samenwerking met het Vlaams Vredesinstituut, de Vlaamse UNESCO Commissie, de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en VLIR-UOS werd de oprichting van een internationaal Trauma- en Transformatie Netwerk geïnitieerd.

De onderzoeker 'vredesopbouw in buitenlands beleid' voert, in samenspraak met de directeur van het Vlaams Vredesinstituut, een studie uit die:

• beknopt de internationale context schetst, bestaande netwerken en relevante institutionele en niet-gouvernementele actoren in kaart brengt.
• verschillende operationele modellen en opties voor het Trauma- en Transformatie Netwerk onderzoekt.
• concrete actiedomeinen identificeert.
• manieren aanreikt om de duurzaamheid van het netwerk te verzekeren.

De finaliteit van de onderzoeksopdracht is de ontwikkeling van een blauwdruk (met verschillende scenario’s) die als leidraad kan dienen bij de verdere ontwikkeling van het netwerk.

Functieprofiel
De vereiste competenties voor de functie van onderzoeker zijn:

Kennis:
• Vakkennis en ervaring met vredesonderzoek
• Inzicht in maatschappelijke en politieke besluitvorming
• Zeer goede beheersing van het Nederlands
• Kennis van het Engels

Vaardigheden: 
• Analytische en synthetische vaardigheid
• Communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk)
• Plannen en organiseren/projectmanagement
• Interview technieken

Attitudes:
• Zin voor initiatief
• Mentale flexibiliteit
• Zelfstandigheid
• Samenwerken
• Discreet en integer zijn.

Aanstellingsvoorwaarden
• Belg zijn of onderdaan van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein).
• van onberispelijk gedrag zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten.
• (voor de mannelijke kandidaten, geboren vóór 1976) aan de dienstplichtwet voldoen.

De aanstellingsvoorwaarden moeten vervuld zijn op de datum van de aanwerving.


Lichamelijke geschiktheid
Wie als personeelslid in dienst wordt genomen, moet een medische keuring door de externe dienst voor preventie en bescherming van het Vlaams Parlement ondergaan.

Selectieprocedure
De selectieprocedure wordt georganiseerd door Berenschot Belgium. Alle personen die aan de gestelde deelnemingsvoorwaarden voldoen, doorlopen onderstaand programma.

Preselectie (optioneel)
Indien er meer dan 10 kandidaten zijn die aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen, wordt er een schriftelijke preselectie georganiseerd. Om te slagen dient men 60 % van de punten te behalen. De 10 best gerangschikte kandidaten kunnen deelnemen aan de verdere selectie.

Selectieproef
Schriftelijk gedeelte waarin gepeild wordt naar het inzicht in het werkveld en kennis.

Mondeling gedeelte: presentatie en interview waarin de (inter)persoonlijke vaardigheden, inhoudelijke kennis en projectbeheer aan bod komen.

Om te slagen dient men 60 % van de punten te behalen op beide proeven.

Rangschikking en aanstelling
De kandidaten worden gerangschikt volgens het aantal punten behaald op de selectieproef en opgenomen in een wervingsreserve die één jaar geldig blijft.

De eerst gerangschikte kandidaat wordt opgeroepen voor een contractuele aanstelling van 6 maanden (arbeidsovereenkomst van bepaalde duur).


Salaris
Het geïndexeerde bruto salaris voor een voltijdse betrekking bedraagt momenteel 47.312,69 euro jaarlijks (bij de huidige liquidatiecoëfficiënt). Hierbij wordt een ervaringstoeslag toegekend (41,84 euro bij de huidige liquidatiecoëfficiënt) per aangetoonde maand beroepservaring na het behalen van het diploma of getuigschrift, vereist voor deze functie.
Het personeelslid geniet bovendien een aantal sociale voordelen.

Prestaties
De gemiddelde werktijd bedraagt 38 uur per week. De dagelijkse werkprestatie hangt af van de behoeften van de dienst.

Inschrijving
Gelieve u enkel kandidaat te stellen indien u aan alle deelnemingswaarden, inclusief 5 jaar relevante professionele ervaring, voldoet.

U dient zich kandidaat te stellen met een specifiek sollicitatieformulier. U kunt dit formulier downloaden via deze link.

U dient het formulier samen met een motiverend begeleid schrijven, uw Curriculum Vitae, een recente publicatielijst en een kopie van uw diploma door te mailen naar: acaturevredesopbouw@berenschot.be.

De uiterste inschrijvingsdatum is 19 januari 2015. Kandidaturen ontvangen na die datum zijn onontvankelijk. Onvolledige kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.

Voor hun eventuele indiensttreding moeten de kandidaten een recent bewijs van goed zedelijk gedrag kunnen voorleggen.

Voor vragen over deze vacature kunt u Liesbeth Bos van Berenschot contacteren via vacaturevredesopbouw@berenschot.be of 02/777 06 45.

1 comment: